Dics-Suli

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A XXII. Nyári Dicsőítő és Próféta Iskola nyereményjáték szabályzata

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a MPE Szabadkeresztény Körzet (székhely: 18290031-1-09; adószáma : 18290031-1-09), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

2. A Játék időtartama:

A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2023. június 5. napjától 2023. június 10. 24:00-ig van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei:

A Játék meghirdetése a Nyári Dicsőítő Iskola Facebook és Instagram közösségi portálok felületein történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik a Játékhoz tartozó, 2023. június 5. napján közzétett posztok leírása szerint készítenek egy fotót magukról, amit kitesznek story-ba, használva a Dics-Suli #énisottleszek matricáját, valamint ezen a story-n megjelölik a Dics-Suli oldalát.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállal. A Szervező a Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyeremény

A játék nyereménye egy Dics-Suli webshop ajándékcsomag, melynek tartalma:

Az ajándékcsomag készpénzre nem váltható. 

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni a nyereményt, vagy nem jelentkezik, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a facebooknyertes.com számítógépes program használatával. A sorsolás során egy nyertes játékos kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően, de legkésőbb 2023. június 12. napján a Nyári Dicsőítő Iskola Facebook és Instagram közösségi portálok felületein tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény átvételéhez az adatainak átadása érdekében a Nyári Dicsőítő Iskola-val privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook, Instagram vagy Messenger alkalmazás használatával.

A sorsolás időpontja: 2023. június 12.

6. A nyeremények átadása

A nyertes kiválasztását követően a nyertes felveszi a kapcsolatot a Szervezővel. Az adatok egyeztetése után a szervező postázza a nyereményt a Játékos részére.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook vagy Instagram poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag a Nyári Dicsőítő Iskola Facebook és Instagram oldalán tesszük közzé.

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A story és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött story, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részt vétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja az info@dics-suli.hu e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Játékszervező kijelenti, hogy a Facebook és Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, a nyeremények biztosításában, sorsolásában, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Játékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, azért a felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn. A Játékosok a Játék során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Játékszervező Facebook közösségi hálózat – részére adják át.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a http://www.dics-suli.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen érhető el és ismerhető meg.

2023. június 05.